Muhammed Mustafa SAV

Anasayfa e Kitap Hayatı Fotoğraflar Kitaplar Linkler Ses Nükteleri Şiirler Yazılar Ziyaretçi Salavat English
Dahilek ya Resulullah

 

DAHİLEK YÂ RESÛLALLÂH

DİYAMANDİ “YAMAN DEDE” (1888-1963)

 

Söz: YAMAN DEDE

Müzik: UMUT MÜRARE

 

Yorumcu: DURSUN ALİ ERZİNCANLI

Marmara Müzik

 

Gönül hûn oldu şevkinden boyandım yâ Resûlallâh

Nasıl bilmem bu nîrâna dayandım yâ Resûlallâh

Ezel bezminde bir dinmez figândım yâ Resûlallâh

Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım yâ Resûlallâh

 

Yanan kalbe devâsın sen, bulunmaz bir şifâsın sen

Muazzam bir sehâsın sen, dilersen reh-nümâsın sen

Habîb-i Kibriyâsın sen, Muhammed Mustafâ’sın sen

Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım yâ Resûlallâh

 

Gül açmaz, çağlayan akmaz, İlâhî nûrun olmazsa

Söner âlem, nefes kalmaz, felek manzûrun olmazsa

Firâk ağlar, visâl ağlar, ezel mestûrun olmazsa

Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım yâ Resûlallâh

 

Erir cânlar o gül-bûy-ı revân-bahşın hevâsından

Güneş titrer, yanar dîdârının, bak, ihtirâsından

Perîşân bir niyâz inler hayâtın müntehâsından

Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım yâ Resûlallâh

 

Susuz kalsam, yanan çöllerde cân versem elem duymam

Yanardağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam

Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam

Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım yâ Resûlallâh

 

Ne devletdir yumup aşkınla göz, râhında cân vermek

Nasîb olmaz mı Sultânım haremgâhında cân vermek

Sönerken gözlerim âsân olur âhında cân vermek

Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım yâ Resûlallâh

 

Boynu büktüm, perîşânım, bu derdin sende tedbîri

Lebim kavruldu âteşden döner pâyinde tezkîri

Ne dem gönlüm murâd eylerse taltîf eyle Kıtmîr’i

Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım yâ Resûlallâh

 

Dahilek: Sana sığındım

Hûn: Hor ve zelil olmak

Şevk: Arzu

Nîrân: Nurlar, ateşler

Bezm: Sohbet meclisi

Figân: Bağırıp, çağırma

Cemâl: Güzellik, yüz güzelliği

Ferah-nâk: Neşeli, sevinçli

Muazzam: Büyük

Sehâ: Cömertlik

Reh (râh): Yol

Reh-nümâ: Yol gösteren

Habîb-i Kibriyâ: Hz. Peygamberimizin özel sıfatlarından

Felek: Gök, devir

Manzûr: Bakış

Firâk: Ayrılık

Visâl: Kavuşma

Mestûr: Örtü

Bûy: Koku

Revân: Giden

Dîdâr: Görünme, yüz

İhtirâs: Arzu

Müntehâ: Sona erme

Messeylesem: Dokunsam

Haremgâh: Kişinin kendisine özel, herkesin giremediği yer  

Âsân: Kolay

Leb: Dudak 

Pây: Ayak, takat, iz

Tezkîr: Hatırlamak

Taltîf: İltifat, değer

Kıtmîr: Ashâb-ı Kehf’in köpeğinin adı