Muhammed Mustafa SAV

Anasayfa e Kitap Hayatı Fotoğraflar Kitaplar Linkler Ses Nükteleri Şiirler Yazılar Ziyaretçi Salavat English
Hz. Peygamber'in Edep ve Ahlakı

Peygamberimizin Örnek Ahlakı

Hz. Peygamber'in Edeb ve Ahlakı

Ebu'ş-Şeyh el-İsbehânî

Çeviren: Naim Erdoğan

İZ YAYINCILIK

Bu eseri okuyunca, Peygamberimizin nasıl bir hayat sürdüğüne ilişkin ayrıntılı haberlere de muttali olacaksınız.

Allah’ın Kitâbı Kur’ân’da ifade buyurduğu gibi, geçmiş ve gelecek içinde tüm yaratıkların en üstünü ve hem dış, hem de ruh dünyası olarak en mükemmeli olma hüviyetine sahip yegâne insan hiç kuşkusuz

Şüphesiz bu mükemmellik O’nun normal fizyolojik hareketleri ile günlük toplumsal yaşamında ve dış dünya ile ilişkilerinde de kendisini en güzel biçimlerde tebârüz ettirmiştir.

O’nu sevmek, Allahu Teâlâ’yı sevmenin bir gereğidir. Peygamber’i bilinçli sevmek, ancak O’nu yakından tanımakla mümkün olabilir. Bizim için O’nun hal ve hareketlerinin yegâne tanıkları Ashâb-ı Kirâm aleyhimüsselâm’dır.

İşte bu kitap, Ashâb’ın tanıklığında bizlere O’nu mümkün olduğunca en iyi tanıtan şâhit ve delillerle doludur.

 

* Ebu'ş-Şeyh el-İsbehani Kimdir?

264 h. /877 m. yılında doğdu. Henüz genç yaşta iken muhaddislerin geleneklerine uygun olarak hadis ve ilim şeyhlerini dolaşarak "rihletini" tamamladı. Bunu takibeden te'lif döneminde tefsir, hadis, kıraat, fıkıh, tarih sahalarında çeşitli eserler verdi. es-Sünen, et-Tefsir, Tabakâtu'l-Muhaddisîn bi-İsbehân, Kitâbu'l-Emvâl, Kitâbu't-Tevbîh ve Fevâidu'l-İsbehâniyyîn adlı kitapları bunlardan bazılarıdır. 369 h. /979 m. yılının Muharrem ayında 95 yaşında iken bekâya irtihâl etmiştir.