Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV
Anasayfa Yazılar Şiirler Kitaplar Fotoğraflar Salavat Nükteleri Hayatı Multimedya e Kitap Linkler Ziyaretçi English

Naat

Leyla Hanım


Garîbim bulmadım bir yâr u hem-dem yâ Resûlallâh
Günâhım çokluğundan sîne pür-hem yâ Resûlallâh

Kerem-kârâ ne rütbe mücrim olsam da ümîdim bu
Gubâr-ı pâyıñ ola zahma merhem yâ Resûlallâh

Beni bâb-ı şefâ‘atden ‘inâyet kıl ba‘îd itme
Bu ‘isyânımla mahşûr oldıgım dem yâ Resûlallâh

Günehden hâlimi ‘arz itmege yok zerre dermânım
Hicâbımdan zebânım dahi ebkem yâ Resûlallâh

Ne haddimdir seni ‘âlemde ben medh u senâ itmek
Seniñ meddâhıñ oldı Rabb-i Ekrem yâ Resûlallâh

Terahhum kıl soyundur hânkâh-ı ‘aşka Leylâ'yı
Ola tâ Hazret-i Monlâ'ya mahrem yâ Resûlallâh