Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV
Anasayfa e Kitap Hayatı Fotoğraflar Kitaplar Linkler Ses Nükteleri Şiirler Yazılar Ziyaretçi Salavat English

Bütün yönleriyle Asr-ı Saadette İslam

Editör: Prof. Dr. Vecdi Akyüz

Ensar Neşriyat

Prof. Dr. Vecdi Akyüz'ün Asr-ı Saadet dönemini anlattığı eseri kuşe kağıda 4 renkli basılmış olarak Lüks bir kutu içinde Ensar yayınlarınca okurların hizmetine sunuldu.

Editörlüğünü Prof. Dr. Vecdi Akyüz'ün yaptığı, Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslam adlı 4 ciltlik eser, kuşa kağıda renkli baskılı olarak Ensar Yayın Grubu'nca okurların hizmetine kazandırıldı.

31 uzman yazar ve akademisyen tarafından o dönemin bütün yönleri ele alınarak hazırlanan eserde, dönemle ilgili akla gelebilecek hemen her soruya yanıt bulunabiliyor.

Lüks bir kutu içinde okurlara ulaştırılan kitap 99 YTL fiyatla satışa sunuldu.

Ensar Yayın Grubundan yapılan açıklamada eserle ilgili olarak şu bilgilere yer veriliyor:

Peygamberimizin yaşadığı dönemi tanımlamak için kullanılan Asr-ı Saadet, "mutluluk çağı" anlamına gelir. Bu kavram, İslâm kültüründe özel olarak İslâm Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.s.) e vahyin gelişinden sonraki dönemi tanımlamak için kullanılır. Bu dönemin, Hz. Muhammed in peygamberlik görevini almasıyla başladığı, vefatıyla sona erdiği kanaati yaygındır. Kimileri bu dönemi, Hulefa-i Raşidîn denilen dört halife devrinin sonuna kadar uzatır, bazı ilim adamları, Emevî halifesi Ömer b. Abdülazîz devrini de bu dönemin içine katarlar.

Asr-ı Saadet, Hz. Muhammed in, Yüce Allah tan aldığı Kur an ayetlerini insanlara tebliğ ettiği ve kendi gözetim ve denetimi altında hayata geçirdiği dönemdir. Bu dönem, Dünyadaki tüm Müslümanlarca Altın Çağ olarak kabul edilir ve İslâm ın sadece bu dönemde eksiksiz ve mükemmel yaşandığına inanılır. Bu dönemde yaşanan hayat ve ortaya konan örneklik, Müslümanlar tarafından ilk ve en önemli kaynak olarak kabul edilir.

Her Müslüman ın zihin dünyasının oluşumundaki en büyük pay hiç şüphesiz ki Asr-ı Saadet e aittir. Asr- Saadet dönemi her Müslüman için kutlu çağdır. İçinde hayatın her alanına ilişkin örneklikler taşır. Dünyadaki tüm Müslümanlar, yüzyıllardır o dönemdeki hayatın bir benzerini yaşamak ve yaşatmak için çaba sarfederler.

İslâm Medeniyetini inşa eden ana unsurlardan en önemlisi, Asr-ı Saadet adı verilen bu özel zaman diliminde ortaya konan ilkelerdir. Asr-ı Saadet in Müslümanların ilim, ahlak, düşünce ve toplumsal hayatlarının oluşumunda özel ve belirleyici bir öneme sahip olduğunda hiç şüphe yoktur. Bunun bir çok sebebi sayılabilir. Ancak belirtilmesi gereken sebeplerden ilki, bu dönemde, tüm Müslümanlar için pek çok yönüyle örnek alınması gerekli bir hayatın yaşanmış olmasıdır. Ayrıca İslâmi hayat ve düşünce dünyasının her alanına ilişkin ilk uygulamaların bu dönemde hayat bulmuş olması da Asr-ı Saadet in önemini artıran faktörlerin başında gelir.

Müslümanlar tarafından oluşturulmuş ve zaman içinde gelişip özel akım veya disiplin niteliğini kazanmış her önemli hareket, kendine Kur ân-ı Kerim yanında Hz. Muhammed in tatbikatına sahne olan Asr-ı Saadet ten de bir dayanak bulma ihtiyacını hissetmiştir. Tefsir den Fıkıh a, Tasavvuf tan Kelam a ve diğer fikrî ve ilmî faaliyet biçimlerine kadar Müslümanların düşünce ve davranışlarını yönlendiren her önemli oluşumun, köklerini Asr-ı Saadet e dayandırması, bu özel dönemin niçin farklı bir öneme sahip olduğunu yeterince açıklar.

Siyaset ve genel toplumsal örgütlenme modelleri için de durum farksızdır. Bugünün şartlarında dahi, İslâm ın genel ilkelerinden hareketle toplumsal örgütlenme modeli üzerine kafa yoranlar, kendilerine Asr-ı Saadet ten meşru ve ikna edici dayanaklar bulmak durumundadırlar. Bu durum, İslâmî metodoloji açısından böyle olması gerektiği gibi, Müslüman aklı ve vicdanı tarafından genel kabul görmesi açısından da böyledir ve böyle olmak zorundadır.

Ensar Yayın Grubu, bütün İslâm alimlerince tartışmasız olarak İslâm tarihinin en önemli dönemi olarak kabul edilen bu zaman diliminde yaşanan hayatı, bütün yönleriyle inceleyen önemli bir eser yayınladı.

Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet te İslâm, adıyla yayınlanan bu çalışma, dünyadaki tüm Müslümanlarca örnek alınan bu önemli dönemdeki ekonomik, sosyal, siyasal ve toplumsal hayatı incelemeyi amaçlıyor.

Özel bir kağıda, renkli resimlerle desteklenmiş olarak 4 cilt halinde yayımlanan bu eser, İslâm ın yüzyıllar önceki saf halinin nasıl olduğu ve Hz. Peygamber in örnek ve önderliğinde nasıl yaşandığı sorusuna cevap olarak hazırlanmış. İlk döneme ait kaynak eserlerde dağınık olarak yer alan bilgiler, belirlenmiş konular ekseninde incelenerek okuyucuların istifadesine sunulmaya çalışılmış.

Bu çalışma, ilk dönemdeki Müslümanların bireysel ve toplumsal hayatlarını, yaşadıkları ortamı, çevreleriyle ilişkilerini, vahyi (Kur ân ı) ve onun yorumu olan Sünneti nasıl anladıklarını, kurumsallaşmayı nasıl sağladıklarını, ekonomik, kültürel ve ticari hayatlarının nasıl olduğunu anlatmayı amaçlamış.

Prof. Dr. Vecdi Akyüz ün editörlüğü altında hazırlanan Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet te İslâm ın konuları, belirtilen bu amaca uygun şekilde seçilmiş ve konusunda uzman bilim adamları tarafından kaleme alınmış.

Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet te İslâm ın hazırlanışına katkıda bulunan yazarlar ve inceledikleri konular şunlar:

Asr-ı Saadet Öncesinde Mekke Toplumu / Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma

Asr-ı Saadet Öncesi Medine de Sosyo-Ekonomik Hayat / Prof. Dr. Muhammed Hamidullah

Asr-ı Saadet te Peygamberimiz in Kur ân ı Tefsiri / Prof. Dr. Suat Yıldırım

Asr-ı Saadet te Kur ân ve Sünnetin Anlaşılması / Prof. Dr. M. Sait Şimşek

Asr-ı Saadet te Resûlullah ın Davranışlarının Bağlayıcılığı / Prof. Dr. Hayreddin Karaman

Asr-ı Saadet te Siyâsi Olayların Panoraması / Ali Bulaç

Asr-ı Saadet te İslâm a Davet Metodu / Prof. Dr. Ahmet Önkal

Asr-ı Saadet te İdari Hayat / Prof. Dr. Hüseyin Algül

Asr-ı Saadet te Adliye Teşkilatı / Prof. Dr. Fahrettin Atar

Asr-ı Saadet te Sosyal Hayat / Prof. Dr. Mücteba Uğur

Asr-ı Saadet te Bir Arada Yaşama Projesi: Medine Vesikası / Ali Bulaç

Asr-ı Saadet te Dinler ve Gelenekler / Prof. Dr. Ali Osman Ateş

Asr-ı Saadet te Müşrikler ve Müşriklerle İlişkiler / Prof. Dr. M. Ali Kapar

Asr-ı Saadet te Hıristiyanlarla İlişkiler / Doç. Dr. Nadir Özkuyumcu

Asr-ı Saadet te Yahudilerle İlişkiler / Doç. Dr. Nadir Özkuyumcu

Asr-ı Saadet te İslâm Hukukunun Oluşumu / Prof. Dr. Hayreddin Karaman

Asr-ı Saadet te Devlet ve Piyasa İlişkisi / Doç. Dr. Cengiz Kallek

Asr-ı Saadet te Vergi / Prof. Dr. Mehmet Erkal

Asr-ı Saadet te Devlet Bütçesi / Prof. Dr. Celal Yeniçeri

Asr-ı Saadet te Toprak Hukukunun Teşekkülü / Ali Bulaç

Asr-ı Saadet te Oluşan İslâm Ahlakı / Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı

Asr-ı Saadet te Tüketicinin Korunması / Dr. Hüseyin Arslan

Asr-ı Saadet te Kadın ve Aile Hayatı / Prof. Dr. Rıza Savaş

Asr-ı Saadet te Hz. Peygamber in Aile Hayatı ve Evlilikleri / Prof. Dr. Rıza Savaş

Asr-ı Saadet te Hz. Peygamber in ve Ailesinin Geçimi / Prof. Dr. Celal Yeniçeri

Asr-ı Saadet te Eğitim / Prof. Dr. Selahaddin Parladır

Asr-ı Saadet te Yazı ve Vahiy Kâtipleri / Prof. Dr. Mustafa El-A zamî

Asr-ı Saadet te Çevre Bilinci (Ekolojik Sünnet) / Prof. Dr. Mehmet Bayrakdar

Asr-ı Saadet te Camiler, Mescidler ve Fonksiyonları / Prof.. Dr. Ahmed Güner

Asr-ı Saadet te Suffa Ashabı / Yrd. Doç. Dr. Akif Köten

Asr-ı Saadet te Halk İnançları / Doç. Dr. Ali Çelik

Asr-ı Saadet te Âdâb-ı Muaşeret / Prof. Dr. M. Zeki Duman

Asr-ı Saadet te İçki ve Yasaklanışı / Doç. Dr. Nadir Özkuyumcu

Asr-ı Saadet te Ordu ve Savaş Stratejisi / Doç. Dr. Mustafa Ağırman

Asr-ı Saadet te Kölelik ve Cariyelik / Prof. Dr. Vecdi Akyüz - Dr. Nihat Engin

Asr-ı Saadet te Denizcilik / Erşahin Ahmet Ayhun

Asr-ı Saadet te Spor / Prof. Dr.Vecdi Akyüz

Asr-ı Saadet te Mizah / Yrd. Doç. Dr. Akif Köten

Asr-ı Saadet te Eğlence ve Düğün / Yrd. Doç. Dr. Akif Köten

 

Vecdi Akyüz